Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

LEKCIJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA FUK I U RELOF BAZI ZNANJA

15. jun 2021.

 

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) je u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju (CJH) i Nacionalnom akademijom za javnu upravu (NAJU) pripremio video obuke na temu uspostavljanja i unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole (FUK). Obuke su namenjene rukovodiocima svih nivoa i zaposlenima u državnoj upravi i lokalnim samoupravama.

Obuka se sastoji iz 12 video lekcija i pratećeg materijala i pruža sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK kreiranog prema potrebama svake organizacije.

Lokalne samouprave koje same uspostavljaju sistem FUK bi obuku trebalo da pogledaju po predloženim modulima. Nakon obuke mogu koristiti FUK alat i Uputstvo za njegovu primenu, koji je RELOF2 razvio na osnovu iskustva u uspostavljanju sistema FUK u više od 30 JLS.


Modul 1 Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu, koji obuhvata sledeće teme:

1. Interna kontrola u javnom sektoru – uloge i odgovornosti rukovodioca i zaposlenih –
2. Uloga i svrha sistema FUK – osnovne definicije, zakonski i podzakonski okvir za uspostavljanje, razvoj i praćenje FUK 
3. Okvir za uspostavljanje sistema FUK – COSO model 
4. Organizaciono uspostavljanje sistema FUK – preduslovi za uspostavljanje sistema FUK

 

Modul 2 – Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu, koji obuhvata sledeće teme:

1. Dokumentovanje sistema FUK, koji obuhvata sledeće teme:
2. Lista poslovnih procesa – identifikovanje i segmentiranje poslovnih procesa, izrada Liste poslovnih procesa
3. Mape poslovnih procesa – opisivanje poslovnih procesa, izrada mapa poslovnih procesa
4. Procedure – opis poslovnih procesa, dijagram toka poslovnih aktivnosti  

 

Modul 3 Upravljanje rizicima, koji obuhvata sledeće teme:

1. Rizici
- definicija, identifikacija rizika, analiza i procena rizika, odgovor na rizike
2. Dokumentovanje rizika - registar rizika, strategija upravljanja rizicima i izveštavanje o rizicima
3. Kontrolne aktivnosti – definicija, značaj, vrste, oblici, korektivne radnje
4. Osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK
5. Dalji razvoj i unapređenje sistema FUK – praćenje, unapređivanje, ažuriranje i izveštavanje o sistemu FUK

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs