Javna preduzeća

   

  Korisničko uputstvo za korišćenje informacionog sistem za nadzor nad javnim preduzećima

  RELOF2 i Ministarstvo privrede su u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave razvili informacioni sistem (softver) koji omogućava digitalizaciju procesa nadzora nad radom javnih preduzeća. Softver podržava precizno planiranje i izveštavanje o izvršenju aktivnosti i budžeta javnih preduzeća, postignutim rezultatima, te kontrolu troškova, poboljšanje vidljivosti i dostupnosti informacija o poslovanju.

  Procena kapaciteta i spremnosti jedinica lokalne samouprave za vršenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima - nalazi i preporuke

  Projekat RELOF2 pruža podršku jedinicama lokalne samouprave koje su se opredelile unaprede nadzor nad fiskalnim rizicima koje generišu lokalna javna preduzeća. U cilju analize početnog stanja, identifikacije nedostatka i generisanja preciznih i specifičnih aktivnosti za jačanje svake jedinice lokalne samouprave, projekat RELOF2 je izvršio procenu njihovih kapaciteta i spremnosti za obavljanje poslova nadzora nad lokalnim javnim preduzećima..

  Ocena nivoa korporativnog upravljanja u lokalnim javnim preduzećima korišćenjem scorecard metode - nalazi i preporuke

  Projekat RELOF2 pruža podršku jedinicama lokalne samouprave koje su se opredelile unaprede nadzor nad fiskalnim rizicima koje generišu lokalna javna preduzeća. U cilju analize početnog stanja, identifikacije nedostatka i generisanja preciznih i specifičnih aktivnosti za jačanje svake jedinice lokalne samouprave i njihovih javnih preduzeća, projekat RELOF2 je izvršio procenu nivoa korporativnog upravljanja u lokalnim javnim preduzećima korišćenjem scorecard metode.

  Metodologija za procenu kapaciteta i spremnosti jedinica lokalne samouprave za vršenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima
  Procena spremnosti organizacije da uradi sopstvenu transformaciju ili uvede promene u svoje funkcionisanje je sistemska analiza kojom se identifikuju izazovi koji se mogu pojaviti prilikom implementacije novih procedura, struktura i procesa u trenutnom organizacionom kontekstu. Svrha procene spremnosti je da se utvrdi da li postoje potencijalne prepreke za postizanje uspeha – kako u timu, tako i u samoj organizaciji i da se omogući plansko prevazilaženje identifikovanih prepreka. U našem slučaju, jasno je da jedinica lokalne samouprave, kao osnivač i vlasnik lokalnih javnih preduzeća mora da vrši nadzor nad njihovim radom. Međutim, neophodno je sistemski pristupiti vršenju nadzora, i to u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, očekivanjima jedinice lokalne samouprave i potrebama građana. Procena kapaciteta i spremnosti jedinice lokalne samouprave za vršenje nadzora nad lokalnim javnim preduzeća obuhvata nekoliko ključnih aspekata: političku podršku/volju, organizacione kapacitete, ljudske resurse, tehničku opremljenost i transparentnost.
  Scorecard metodologija sa upitnikom
  Scorecard metoda izrađena je sa ciljem da se napravi alat koji će omogućiti kvantitativno vrednovanje usklađenosti poslovanja lokalnih javnih preduzeća sa principima dobre prakse korporativnog upravljanja. Pored navedenog, rezultati ove analize omogućiće jedinicama lokalne samouprave da na jednostavan način procene nivo korporativnog upravljanja u preduzećima čiji su osnivači i da se na osnovu toga opredele za dalje aktivnosti kako bi zatečeno stanje unapredile.
  Zakon o javnim preduzećima
  Ovim zakonom uređuje se pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, a naročito osnivanje, poslovanje, upravljanje, imovina i druga pitanja od značaja za njihov položaj.
  Uredba – Smernice i obrasci
  Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019 – 2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

#upravljamoDAimamo